facebook

Cennik

NAZWA ILOŚĆ MIEJSC MIEJSCA DODATKOWE* SEZON 0 SEZON I SEZON II SEZON III
DOM GÓRALKA 14 4 2800 PLN 2000 PLN 1600 PLN 1500 PLN

* OPŁATA ZA DODATKOWE MIEJSCE 100 PLN

SEZON 0 SEZON I SEZON II SEZON III

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA,

WEEKEND MAJOWY ZIMA,
WAKACJE LETNIE
TERMINY NIE WYKAZANE W SEZONIE 0 ORAZ W SEZONIE I i II
SYLWESTER WIELKANOC
   

 

Terminy wynajmu w okresie ferii zimowych 2021
16 stycznia - 23 stycznia
23 stycznia - 30 stycznia
30 stycznia - 6 luty
6 luty - 13 luty
13 luty - 20 luty
20 luty - 27 luty

 

Regulamin użytkowania Domu Góralka

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu Domu Góralka.
 2. Uiszczenie przez Klienta zadatku na poczet najmu Domu Góralka oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dariusz Mazurkiewicz Finanse4D, dalej jako „Administrator”, wpisana do KRS/CEIDG (proszę podać KRS lub NIP jeśli jest zarejestrowany w CEIDG). Szczegółowe informacje dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej zawartej na stronie internetowej www.goralka.com.pl.

II. DEFINICJA POJĘĆ

 1. WYNAJMUJĄCY - właściciel Domu Góralka, Usługodawca.
 2. ZARZĄDCA - upoważniona osoba reprezentująca Usługodawcę do zarządzania Domem Góralka.
 3. FORMULARZ REZERWACYJNY - dokument w formie elektronicznej znajdujący się na stronie internetowej www.goralka.com.pl, stanowiący jedyną formę rezerwacji przez Internet.
 4. ZADATEK - opłata w wysokości do 50% ceny za Usługę, która stanowi zabezpieczenie wykonania umowy najmu w myśl art. 394 kodeksu cywilnego. Informację o wysokości zadatku Wynajmujący wyśle e-mailem Klientowi w odpowiedzi na dokonane zgłoszenie przez formularz rezerwacyjny.
 5. REZERWACJA - uprawnienie do korzystania z Domu Góralka w terminie ustalonym po wpłaceniu pełnej kwoty zadatku na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. UMOWA NAJMU - dokument stanowiący prawo do korzystania z Domu Góralka na warunkach podanych w formularzu rezerwacji.
 7. KLIENT - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. CENA – pełna kwota należności przysługująca Wynajmującemu z tytułu najmu Domu Góralka wraz z dodatkowymi opłatami, za wyjątkiem opłaty klimatycznej, która nie jest zawarta w cenie usługi.

III. ZASADY REZERWACJI

 1. Aktualna oferta Domu Góralka znajduje się na stronie internetowej www.goralka.com.pl. Informacje co do aktualnej oferty przekazywane się również telefonicznie lub bezpośrednio przez Wynajmującego.
 2. Rezerwacji Domu Góralka dokonuje się przez stronę internetową www.goralka.com.pl poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego, będącego integralną częścią serwisu lub bezpośrednio u osoby zarządzającej apartamentami. Rezerwacje telefoniczne wykonywane są w momencie braku dostępu do rezerwacji on-line.
 3. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. Po uzgodnieniu terminu, warunków najmu Domu Góralka, Klient zobowiązany jest do wpłacenia zadatku w wysokości do 50% Ceny. Informację o wysokości zadatku, terminie płatności oraz danych do przelewu Wynajmujący wyśle e-mailem Klientowi w odpowiedzi na dokonane zgłoszenie przez formularz rezerwacyjny lub w innej ustalonej formie, jeżeli rezerwacja wykonana była w inny sposób niż on-line.
 5. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku w kwocie, o której został poinformowany Klient w sposób opisany w pkt 4 powyżej. Wpłynięcie na konto bankowe tego zadatku jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji Domu Góralka.
 6. Jeżeli Klient przy dokonywaniu rezerwacji wpłaci kwotę równą cenie usługi, rezygnuje się z pobierania zadatku.
 7. Wynajmujący, Zarządca lub osoba przez niego upoważniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku.
 8. Należność za pobyt w pozostałej wysokości Klient wpłaca najdalej w dniu przyjazdu przelewem na konto lub gotówką u Zarządcy Domu Góralka. Wpłacony przez Klienta zadatek zalicza się na poczet Ceny.

IV. ODSZKODOWANIA

 1. W przypadku gdy była dokonana skuteczna rezerwacja, a Wynajmujący nie przygotowałby Domu Góralka lub odstąpił od umowy ze swojej winy, Klientowi przysługuje wypłata odszkodowania w wysokości podwójnego zadatku, który został wpłacony przez Klienta lub w wysokości 50% Ceny niezrealizowanej usługi najmu Domu Góralka w przypadku zapłaty pełnej kwoty należności za pobyt.
 2. W przypadku, gdy Klient po wpłacie zadatku zrezygnuje z zarezerwowanego Domu Góralka, Wynajmującemu przysługuje prawo zachowania pełnej kwoty zadatku. 
 3. W sytuacji, gdy Klient nie wpłacił zadatku tylko pełną Cenę z tytułu najmu Domu Góralka Wynajmujący zatrzyma 50% wpłaconej kwoty jako odszkodowanie, a pozostałą kwotę zwróci na konto wskazane przez Klienta.
 4. Strony oświadczają, że określone odszkodowanie należne Klientowi bądź Wynajmującemu wyczerpuje roszczenie wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi.

V. ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU DOMU GÓRALKA PRZEZ KLIENTA

 1. Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godz. 16.00, o ile nie zapadną inne uzgodnienia.
 2. Przy przekazaniu Domu Góralka Klient wspólnie z Zarządcą udaje się do wynajętego Domu Góralka i na miejscu dokonuje przejęcia, m.in. poprzez sprawdzenie stanu zastanego zgodnie ze spisem inwentarzowym.
 3. Przy pobraniu kluczy do Domu Góralka klient okazuje dokument tożsamości.
 4. Odbiór kluczy do Domu Góralka następuje bezpośrednio w wynajętym obiekcie.
 5. Zdanie Domu Góralka przez Klienta powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godz. 10.00 o ile nie zapadną inne uzgodnienia.
 6. Zatrzymanie Domu Góralka bez uzgodnień z Zarządcą po godzinie 10.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu, za które Wynajmującemu przysługiwać będzie zapłata Ceny w wysokości 150% Ceny poprzednio ustalonej przez strony przy rezerwacji.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu Domu Góralka. Zarządca uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarządcę lub Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego na szkodę.

VI. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny wynajmu Domu Góralka w przeciągu roku kalendarzowego określa Cennik usług.
 2. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN) lub waluta EUR (EURO).
 3. Należność za świadczone usługi regulowana jest poprzez przelew na rachunek bankowy lub gotówką.
 4. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 5. Za usługi nieobjęte zamówieniem, np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja i inne, należność regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 6. W każdym przypadku płatność całości Ceny i uznanie rachunku Klienta musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego Domu Góralka do dyspozycji Klienta.
   

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, kosztowności czy wartościowych przedmiotów należących do przebywających w Domu Góralka Gości.
 2. Klient jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza do Domu Góralka lub pokoju, który zamieszkuje.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Domu Góralka grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu Domu Góralka. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Przed zdaniem Domu Góralka przez Klienta, Zarządca ma prawo sprawdzić stan techniczny Domu Góralka, wyposażenia i urządzeń w nim się znajdujących.
 6. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Klienta lub odwiedzających go osób, Klient ponosi odpowiedzialność materialną.
 7. W przypadku siły wyższej, tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron; katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności realizacji umowy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od niego. W związku z tym może zawiesić dostęp do serwisu www.goralka.com.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

 

Polityka prywatności oraz RODO

XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu:
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.