facebook

Cennik

NAZWA ILOŚĆ MIEJSC MIEJSCA DODATKOWE* SEZON I SEZON II SEZON III
DOM GÓRALKA 13 4 1600 PLN 1100 PLN 900 PLN

* OPŁATA ZA DODATKOWE MIEJSCE 25 PLN

SEZON I SEZON II SEZON III
WEEKEND MAJOWY ZIMA 2018 / 2019 WAKACJE LETNIE, TERMINY NIE WYKAZANE W SEZONIE I ORAZ W SEZONIE II
WIELKANOC
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA, SYLWESTER

 

Terminy wynajmu w okresie ferii zimowych 2019
12 stycznia - 19 stycznia
19 stycznia - 26 stycznia
26 stycznia - 2 luty
2 luty - 9 luty
9 luty - 16 luty
16 luty - 23 luty

 

Regulamin użytkowania Domu Góralka

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia Domu Góralka.

II. DEFINICJA POJĘĆ

 1. WYNAJMUJĄCY - właściciel Domu Góralka.
 2. ZARZĄDCA - upoważniona osoba reprezentująca Usługodawcę do zarządzania Domem Góralka.
 3. FORMULARZ REZERWACYJNY - dokument w formie elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji poprzez Internet.
 4. KAUCJA - opłata w wysokości nie mniejszej niż 50% ceny za Usługę, która stanowi zabezpieczenie zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem Domu Góralka.
 5. REZERWACJA - wstępne uprawnienie do korzystania z Domu Góralka na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. UMOWA NAJMU - dokument stanowiący prawo do korzystania z Domu Góralka na warunkach podanych w formularzu rezerwacji.
 7. KLIENT - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
 8. ODSZKODOWANIE - rekompensata należna Wynajmującemu z tytułu przygotowania i rezerwacji Domu Góralka określona ryczałtowo w wysokości 50% należnego wynagrodzenia z tytułu wynajęcia Domu Góralka lub też należności, które Wynajmujący wypłaci Klientowi, w przypadku braku możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego po dokonaniu skutecznej rezerwacji, w wysokości 50% wartości przyszłej usługi.

III. ZASADY REZERWACJI

 1. Aktualna oferta Domu Góralka znajduje się na stronie internetowej www.goralka.com.pl telefonicznie lub u Najemcy Domu Góralka.
 2. Rezerwacji Domu Góralka dokonuje się w serwisie internetowym poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwacyjnego, będącego integralną częścią serwisu lub bezpośrednio u osoby zarządzającej apartamentami. Rezerwacje telefoniczne wykonywane są w momencie braku dostępu do rezerwacji on-line.
 3. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. Po uzgodnieniu terminu, warunków wynajmu Domu Góralka, Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji.
 5. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty kaucji w wysokości nie mniejszej niż 50% kwoty należnej za cały pobyt. Wpłynięcie na konto bankowe tego zadatku jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji Domu Góralka.
 6. Jeżeli Klient wpłaci kwotę równą cenie usługi, rezygnuje się z pobierania kaucji.
 7. Zarządca lub osoba przez niego upoważniona przesyła ostateczne potwierdzenie rezerwacji, na adres email podany przez Klienta, nie później niż w terminie 48 godzin od daty wpływu zadatku.
 8. Należność za pobyt Klient wpłaca najdalej w dniu przyjazdu przelewem na konto lub gotówką u Zarządcy Domu Góralka, w tym samym czasie Klient otrzymuje zwrot kaucji.

IV. ODSZKODOWANIA

 1. W przypadku gdy była dokonana skuteczna rezerwacja, a Wynajmujący nie przygotowałby Domu Góralka Klientowi przysługuje wypłata odszkodowania w wysokości 50% wartości niezrealizowanej usługi wynajmu Domu Góralka.
 2. W przypadku, gdy Klient po wpłacie kaucji rezygnuje z zarezerwowanego Domu Góralka, Wynajmującemu przysługuje odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wysokości 50% wartości usługi.
 3. W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. B Klient wyraża zgodę na wzajemną kompensatę należności przysługującej Klientowi z tytułu zwrotu kaucji z należnością Wynajmującego z tytułu odszkodowania za niewynajęcie Domu Góralka.
 4. W sytuacji zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. B, a kaucja nie została pobrana (pkt. III F), Wynajmujący zatrzyma 50% wartości usługi jako odszkodowanie, a pozostałą kwotę zwróci na konto wskazane przez Klienta.
 5. Strony oświadczają, że określone odszkodowanie należne stronie przez Wynajmującego bądź Klientowi wyczerpuje roszczenie wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi.

V. ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU DOMU GÓRALKA PRZEZ KLIENTA

 1. Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godz. 16.00 o ile nie zapadną inne uzgodnienia.
 2. Klient wspólnie z Zarządcą udaje się do wynajętego Domu Góralka i na miejscu dokonuje przejęcia, min. poprzez sprawdzenie stanu zastanego zgodnie ze spisem inwentarzowym.
 3. Przy pobraniu kluczy do Domu Góralka klient okazuje dokument tożsamości.
 4. Odbiór kluczy do Domu Góralka następuje bezpośrednio w wynajętym obiekcie.
 5. Zdanie Domu Góralka przez Gości powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu do godz. 10.00 o ile nie zapadną inne uzgodnienia.
 6. Zatrzymanie Domu Góralka bez uzgodnień z Zarządcą po godzinie 10.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu Domu Góralka. Zarządca uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zarządcę lub wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Usługodawcę na szkodę.

VI. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny wynajmu Domu Góralka w przeciągu roku kalendarzowego określa Cennik usług.
 2. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN) lub waluta EUR (EURO).
 3. Należność za świadczone usługi regulowana jest poprzez przelew na rachunek bankowy lub gotówką.
 4. Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 5. Za usługi nie objęte zamówieniem, np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja, i inne, należność regulowana jest na miejscu u Zarządcy.
 6. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Klienta musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego Domu Góralka do dyspozycji Klienta.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, kosztowności czy wartościowych przedmiotów należących do przebywających w Domu Góralka Gości.
 2. Gość jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza do Domu Góralka lub pokoju który zamieszkuje.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Domu Góralka grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu Domu Góralka. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Przed zdaniem Domu Góralka przez Gości, Zarządca ma prawo sprawdzić stan techniczny Domu Góralka, wyposażenia i urządzeń w nim się znajdujących.
 6. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub odwiedzających go osób, Klient ponosi odpowiedzialność materialną.
 7. W przypadku siły wyższej, tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron; katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Usługodawca jest zwolniony z odpowiedzialności realizacji zamówienia.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego z przyczyn niezależnych od niego. W związku z tym może zawiesić dostęp do serwisu www.goralka.com.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.

 

XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu:
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.